தங்கள் கணினியில் PENDRIVEயை எவ்வாறு FORMAT செய்வது

தங்கள் கணினியில் PENDRIVEயை எவ்வாறு FORMAT செய்வது பல முறை தாங்கள் அடிக்கடி செய்யும் காரியம் என்றால் அது USB PENDRIVEயை FORMAT செய்வதாகும். சில சமயங்களில்…

Continue Reading →