செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உலகத்தை ஆளப்போகும் எந்திரன்(ARTIFICIAL INTELLGENCE IN TAMIL)

செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உலகத்தை ஆளப்போகும் எந்திரன்(ARTIFICIAL INTELLGENCE IN TAMIL) HISTORY OF AI: Karel Capek என்பவர் 1923ம் ஆண்டு முதன் முதலில் ROBOT…

Continue Reading →