விளையாட்டு உலகத்தை ஆட்டுவிக்க வருகிறது PLAY STATION 5 இவன் பொழுதுபோக்கின் கில்லி

விளையாட்டு உலகத்தை ஆட்டுவிக்க வருகிறது PLAY STATION 5 இவன் பொழுதுபோக்கின் கில்லி சோனியின் இந்த புதிய PS5ஆனது Xbox Series Xற்கு மிகவும் போட்டியளிக்கும்படி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.…

Continue Reading →