தானியங்கி உலகத்திற்கு அடிகோலும் ஐஓடி தொழில்நுட்பம் பற்றிய ஒரு அறிமுகம் INTERNET OF THINGS(IoT)

தானியங்கி உலகத்திற்கு அடிகோலும் ஐஓடி தொழில்நுட்பம் பற்றிய ஒரு அறிமுகம் INTERNET OF THINGS(IoT) IoTஎன்பது உலகத்தில் உள்ள கோடிக்கணக்கான வன்பொருள் கருவிகள் இணையத்துடன் இணைக்கப்படுவதாகும் இந்த…

Continue Reading →

இணையத்தில் பணப் பரிமாற்றத்தில் பட்டய கெளப்பும் பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பம் ஒரு பார்வை (BLOCKCHAIN TECHNOLOGY)

இணையத்தில் பணப் பரிமாற்றத்தில் பட்டயகெளப்பும் பிளாக் செயின் தொழில்நுட்பம் ஒரு பார்வை (BLOCKCHAIN TECHNOLOGY) கட்டச்சங்கிலி என்பது கட்டங்களின்(Block) தொகுப்பு ஆகும் இதில் ஒவ்வொரு கட்டமும் தகவல்களை…

Continue Reading →